Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ / Our philosophy

(For English please see below)


Η φιλοσοφία μας πρεσβεύει ότι εμείς είμαστε οι δημιουργοί της πραγματικότητας της οποίας βιώνουμε. Βασιζόμενοι σε αυτό και με γνώμονα την επίγνωση η Ομάδα του Σαμπί! έχει δημιουργήσει ένα ολιστικό σύστημα σπουδών εσωτερισμού, Yoga, φιλοσοφίας και εναλλακτικών θεραπειών. Με το βίωμα που αυτές προσφέρουν, η σχολή μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που νιώθουν την ανάγκη να μεταμορφώσουν τη ζωή τους. Μια μεταμόρφωση με βάση το ήθος, την αγνότητα, την ειλικρίνεια, την ψυχική ελευθερία και την επιθυμία να μάθουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Κύρια και απαραίτητη προϋπόθεση για το εν λόγω ταξίδι, η προσωπική επιθυμία και προσπάθεια.!

Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο μας τον εαυτό. Με καταστάσεις φαυλότητας, ανικανοποίητου, εγωισμού, συναισθηματικής διαμάχης και πολλών άλλων ψυχοφθόρων και αρνητικών λογικών. Πλέον, η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα έχει αποδείξειότι οι εσωτερικές αυτές συγκρούσεις, των οποίων η προέλευση ποικίλλει, γίνονται η αιτία όχι μόνο ψυχονοητικών αλλά και σωματικών ασθενειών. Στο Σαμπί εργαζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε εναρμονίζοντας τις διαφορετικές ποιότητες και ενέργειες που ενυπάρχουν μέσα μας, να δημιουργηθεί σε βάθος χρόνου μία ψυχική και πνευματική σταθερότητα, που κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να μετακινήσει. Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της εν λόγω αρμονίας αποτελεί η συνειδητή εξέταση των συναισθημάτων, των σκέψεών και των πράξεών μας. Αυτό όμως, απαιτεί δύναμη θέλησης από τον ασκούμενο, θάρρος καθώς και υπομονή. Βέβαια η αναγνώριση και θεραπεία τους θα επιφέρει όχι μόνο γαλήνη, ηρεμία και αυτοπεποίθηση, αλλά και μία συναισθηματική πληρότητα ικανή να μας κάνει να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη ζωής.!!

Πρεσβεύουμε ότι αυτές οι σταθερές εσωτερικής ειλικρίνειας, αυτογνωσίας, πνευματικών αξιών και ψυχικής ενώσεως, είναι εκείνες! των οποίων η δόνηση θα επιφέρει τη μετάλλαξή μας, από τα έσω προς τα έξω. Η εκπομπή αυτών, θα δημιουργήσει εν τέλει ένα γόνιμο έδαφος γύρω μας, στο οποίο η σπορά θα έχει ως στόχο την καλλιέργεια της θεραπείας και της ψυχικής και πνευματικής αναβάθμισης στη ζωή μας.!!!

Ακόμη, η Ομάδα του Σαμπί απευθύνεται και σε όλους εκείνους, που επιζητούν τη μελέτητου εσωτερισμού καθώς και την εκ βαθέων διδασκαλία παραδοσιακών συστημάτων αυτογνωσίας, ίασης και φιλοσοφίας. Ωστόσο, η παραπάνω βιωματική μεταμορφωτική εμπειρία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας μας. Διότι γνωρίζουμε ότι η ψυχική εν-τύπωση και η σπουδή οποιασδήποτε διδασκαλίας πρέπει να συνοδεύεται από εσωτερική αλλαγή.

English Text

Philosophy advocates that we are the creators of the reality we are experiencing. Based on this and with awareness in mind, the Team of Sampi has created a holistic system of esoteristic studies, Yoga, philosophy and alternative therapies. With the experience they offer, our school is aimed at all people who feel the need to transform their lives. A transformation based on morality, purity, honesty, mental freedom and the desire to know who we really are. The main and necessary condition for this journey is personal desire and effort.
Every day we confront our own selves, with states of viciousness, dissatisfaction, selfishness, emotional conflict and many other harrowing and negative logics. Nowadays, the modern scientific community has proven that these internal conflicts, the origins of which vary, are the cause not only of mental but also of physical illness. In Sampi we work in such a way that by harmonizing the different qualities and energies that exist within us, in the long run, such a mental and spiritual stability is created, that no one and nothing will be able to alter. The basic tool for shaping this harmony is the conscious examination of our emotions, thoughts and actions. This, however, requires willpower from the trainee, courage as well as patience. Of course, their realization and healing will bring not only peace, tranquility and confidence, but also an emotional fulfillment that will enable us to cope with any difficult situation in life.
We advocate that these aspects of inner sincerity, self-knowledge, spiritual values and mental union, are the ones whose vibration will bring about our change, from the inside out. Their emmision will ultimately create a fertile ground around us, that when sowed will aim to cultivate healing, mental and spiritual improvements in our lives.
The Team of Sampi also addresses all those seeking the study of esotericism as well as the in-depth teaching of traditional systems of self-knowledge, healing and philosophy. However, the above experiential transformational is an integral part of our teaching. Because we know that mental impression and the study of any teaching must be accompanied by an esoteric change.

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: